Goede afspraken maken goede vrienden: onze algemene voorwaarden

Lees dit even aandachtig, want als Plantjesverkoper ga je akkoord om:

1. Enkel activiteiten te ontwikkelen die conform zijn aan de basisbeginselen en doeleinden van Kom op tegen Kanker, waarvan jij verklaart kennis genomen te hebben en die jij onderschrijft.

2. Elke verkooplocatie te melden via de knop 'verkooplocaties' en van een verkooplocatie af te zien op eenvoudig verzoek van Kom op tegen Kanker.

3. Het geld en eventuele giften die je ontvangt ten voordele van Kom op tegen Kanker over te schrijven op rekening BE91 4300 3617 0176. Dit ten laatste op 31 oktober van het lopende kalenderjaar en met vermelding van jouw actienummer (ook wel identificatienummer genoemd). Dit is de code die begint met 160 en die je terugvindt op jouw attest en doorheen deze website.

4. Niet naar voren te treden als Kom op tegen Kanker, maar in eigen naam of als vereniging. Je neemt er kennis van dat het logo en de naam Kom op tegen Kanker de exclusieve eigendom zijn van Kom op tegen Kanker. Als Plantjesverkoper “zet je je in voor”, “organiseer je een actie ten voordele van” Kom op tegen Kanker, maar treed je niet op als Kom op tegen Kanker. Om misverstanden te vermijden heb je best jouw attest of een kopie bij op de verkooplocatie.

5. De activiteiten op volledig onbezoldigde basis te organiseren. Je verbindt je ertoe geen opdrachten tegen vergoeding of bezoldiging toe te vertrouwen aan personeel dat bij jou in dienst is, direct of indirect, behalve na uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van Kom op tegen Kanker.

6. Erover te waken dat alle vrijwilligers die bij de activiteiten worden betrokken alle voorzorgen nemen om ongevallen te voorkomen en dat ze geen daden stellen die enig gevaar opleveren. Je neemt er akte van dat Kom op tegen Kanker niet aansprakelijk kan worden gesteld voor gebeurlijke ongevallen. Meer info lees je op https://www.komoptegenkanker.be/goed-verzekerd-actievoeren#Als_je_azalea's_verkoopt_tijdens_het_Plantjesweekend

7. De richtlijnen inzake aftrekbare giften (in het kader van artikel 104 van het Wetboek van Inkomstenbelasingen 1992) stipt na te leven. Giften zijn vanaf € 40 aftrekbaar als ze geheel om niet zijn gedaan (er geen enkel voordeel mee gemoeid is) en ze mogen geheel noch gedeeltelijk de levering van een goed of de prestatie van een dienst betreffen. Om aanleiding te kunnen geven tot het uitreiken van een attest, moet een gift rechtstreeks van de donateur aan Kom op tegen Kanker worden overgemaakt, zonder de tussenkomsten van derden. Er kunnen in geen geval attesten worden uitgereikt op basis van lijsten die je opmaakt en overmaakt aan Kom op tegen Kanker.

8. Het attest van Plantjesverkoper onmiddellijk terug te bezorgen als Kom op tegen Kanker gebruik maakt van haar exclusief recht om eenzijdig een einde te maken aan de samenwerking.

9. Je geeft Kom op tegen Kanker het recht alle foto’s te gebruiken voor publicitaire doeleinden op alle on- en offline publicaties van Kom op tegen Kanker. Tevens behoudt Kom op tegen Kanker het recht foto’s niet te publiceren.

Heb je vragen over verzekeringen? Neem dan een kijkje hier: https://www.komoptegenkanker.be/goed-verzekerd-actievoeren#Als_je_azalea's_verkoopt_tijdens_het_Plantjesweekend